Klage til styret

Beboere som ønsker å klage på forhold i sameiet kan gjøre dette på følgende måter:

  1. Skriftlig pr. brev/notat.
    Dette skal leveres i sameiets postkasse i Lunden 11 A.
    Klagen må underskrives (navn/adresse/tlf.nummer) slik at styret kan kontakte/gi tilbakemelding til klager. Anonyme klager vil ikke bli behandlet.
  2. Klage pr. e-post til: styret@lunden7-17.no
  3. Klage pr. telefon. Styrets tlf.nummer er +47 484 35 704.
    Kommer klagen som en SMS, skal den underskrives med navn og adresse.

Erfaringsmessig er klager på brudd på sameiets vedtekter og husordensregler av de mest vanlige klagene. Det forutsettes at klager selv har tatt initiativ for å finne en løsning, før en klage sendes styret. Styret vil gi tilbakemelding om at klagen er mottatt.

Den klagen gjelder vil bli kontaktet av en fra styret (ofte styreleder). I mange tilfeller vil denne første henvendelsen være muntlig (besøk/telefonsamtale). Det vil bli orientert om innholdet i klagen, og den påklagede blir bedt om å vise hensyn til naboer og forholde seg til vedtekter og regler vedtatt av sameiet.

Klager vil få tilbakemelding (muntlig eller skriftlig) om at klagen er videreformidlet.

Dersom en muntlig henvendelse ikke løser problemet, må styre få beskjed i form av en ny klage. Da vil den påklagede motta en skriftlig melding om at tidligere påklaget forhold ikke er hensyntatt. Denne meldingen inneholder også en orientering om hva som vil skje videre om ikke forholdet blir brakt i orden. Kopi av denne meldingen blir sendt til vår forretningsfører. I ytterste konsekvens vil styret etter flere henvendelser uten at forholdet blir bedret, be om utkastelse.

Leietakere må regne med at eier av leiligheten blir involvert om ikke forholdet som er påklaget løses innen rimelig tid.

Klager som dreier seg om sameiets drift, bygningsmasse, uteområder etc. blir tatt opp i styret, og klager får tilbakemelding så snart saken har vært til behandling.

Vennlig hilsen
Styret i sameiet Lunden 7-17