Vedtekter

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtatt av sameiermøtet den 08.04.1999 Endret av sameiermøtet 04.04.2005 Endret av sameiermøtet 04.04.2006 Endret av sameiermøtet 11.04.2007 Endret av sameiermøtet 16.04.2012 Endret av sameiermøtet 24.04.2017 Endret av årsmøtet 10.04.2018 Endret av årsmøtet 22.06.2020

§ l        EIENDOMMEN – FORMÅL

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 88 bnr 269 i Oslo med påstående bygninger.

Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art.

§ 2       ORGANISERING AV SAMEIET

Sameiet består av 121 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet. Seksjonene fordeler seg slik:

63 seksjoner â 10/1086-deler, 16 seksjoner â 9/1086-deler, 21 seksjoner â 8/1086-deler, 18 seksjoner â 7/1086-deler, 3 seksjoner â 6/1086-deler

Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes innbyrdes verdi.

§ 3       RETTSLIG RÅDERETT

Den enkelte seksjonseier har full rettslig råderett over sin seksjon. De andre seksjonseierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren for et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven §31.

Ved overdragelse av seksjon – såvel frivillig som tvungen – skal erverver godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes der det foreligger saklig grunn.

Ved utleie eller utlån (av mer enn 3 mnd.s varighet) skal det søkes styret på fastsatt skjema og leietager eller lånetaker må godkjennes av styret før innflytting. Gebyr for behandling av utleiesøknad kr. 500.- må innbetales før godkjenning vil bli gitt. Godkjenning kan bare nektes der det foreligger saklig grunn.

Korttidsutleie er begrenset til 60 døgn per år. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Dette i samsvar med Lov om eierseksjoner§ 24, 7. ledd.

Ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet.

§ 4       RETT TIL BRUK

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Sameiet har retningslinjer for antall personer som kan bo i en leilighet i sameiet: I person pr. 10 kvm, feks. en 4 roms leilighet på 78 kvm kan beboes av inntil 7 personer.

Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 21 annet ledd.

§ 5      HUSORDENSREGLER

Årsmøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen, samt regler for bruk og vedlikehold av fellesareal og fellesrom.

Det vises til de til enhver tid gjeldende husordensregler.

§ 6      BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

a.   Skal det foretas bygningsmessige endringer i leilighetene, må bygningsmyndighetenes tillatelse foreligge, og styrets godkjenning innhentes før arbeidene igangsettes. Slik godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, parabolantenne, endring av utvendige farger etc. skal godkjennes av styret.

Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren.

Seksjonseieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

Oppsetting av parabolantenner på fasade, tak eller inne på veranda er ikke tillatt.

b.   Installering og tilkopling av ny ventilator eller kjøkkenvifte til ventilasjonskanal på kjøkkenet er ikke tillatt. Jfr. bygningsloven paragraf 20-3. Dette forbudet gjelder også ved modifisering, fornying, utskiftning etc. av eksisterende kjøkkeninnredninger og/eller ventilatorer og kjøkkenvifter.

§ 7     FELLESKOSTNADER

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på seksjonseierne etter sameiebrøken.

Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Den enkelte seksjonseier betaler akontobeløp fastsatt av årsmøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på sameiets eiendom, jamfør vedtektenes § 10.

§ 8      VEDLIKEHOLD

Den enkelte seksjonseier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne. Innvendige vann- og avløpsrør samt radiatorer og radiatorrør omfattes av vedlikeholdsplikten frem til forgreningspunktet inn til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.

Eventuell egenandel til forsikringsselskap i forbindelse med skadesak skal betales av den seksjonseier som er ansvarlig for at skaden oppsto.

Unnlater seksjonseieren å foreta det vedlikeholdet som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller å avverge ulemper, kan seksjonseierne sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning.

§ 9      MISLIGHOLD. PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr eierseksjonsloven § 38.

Medfører seksjonseieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jfr eierseksjonsloven § 39.

§ 10    STYRET

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire andre faste medlemmer samt to vara medlemmer. Kun seksjonseiere som bor i sameiet, deres ektefelle, samboer eller barn som bor i sameiet, kan velges inn i sameiets styre og komiteer. Et valgt medlem som flytter ut, kan sitte ut styreperioden dersom medlemmet ønsker det.

Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

Styret plikter å besørge utarbeidet og holdt oppdatert en rullerende vedlikeholdsplan for sameiets bygningsmasse, tekniske anlegg, fellesarealer og uteområder. Styret skal påse at vedlikeholdsplanen følges, og påse at iverksettelse av tiltak etter planen tilpasses sameiets økonomiske rammer og muligheter til enhver tid. Styret skal videre se til at det bygges opp fond tilpasset vedlikeholdsplanen.

Til utarbeidelse av vedlikeholdsplan skal styret benytte fagkyndig ekspertise. Ved iverksettelse og gjennomføring av tiltak etter planen skal styret likeledes benytte fagkyndig ekspertise teknisk og/eller juridisk dersom tiltaket er komplekst eller medfører betydelige kostnader.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

Sameiet forpliktes ved underskrift av det samlede styret.

§ 11    ÅRSMØTET

Sameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet, som er 21 dager før møtet.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Innkalling til årsmøte skjer skriftlig med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet alltid behandle:

Styrets årsberetning

Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning

Valg av styremedlemmer.

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende årsmøte med mindre annet fremgår. En enkelt seksjonseier (møtedeltager) kan kun stille med inntil 2 fullmakter fra andre seksjonseiere.

Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Seksjonseieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

§ 12    FORRETNINGSFØRER

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner§ 61.

§ 13    MINDRETALLSVERN

Årsmøtet, styret eller andre som representere sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

§ 14    ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.

§ 15    GENERELLE PLIKTER

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av årsmøtet.

§ 16    ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Styret kommuniserer med seksjonseierne pre-post. Seksjonseierne har plikt til å holde styret og forretningsfører informert om riktig e-postadresse. Dersom en seksjonseier må ha informasjon pr brevpost må dette meddeles styret skriftlig.