Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET LUNDEN 7 – 17

Husordensregler Sameiet Lunden 7-17; vedtatt på årsmøte 08.04.1999, med endringer 04.04.2005, 03.04.2006, 28.04.2014, 24.04.2017

1. Vis hensyn – vi eier verdier sammen.
Vis også hensyn til naboer, det er svært lytt mellom leilighetene.

2. Vask og reparasjon av biler og motorsykler samt hjulskifting må ikke forekomme på sameiets gårdsplass. Fotballsparking og ballslåing på gårdsplassen er forbudt. Småbarns lek med ball er tillatt.
Sameiets parkeringsplasser skal ikke benyttes til å hensette campingvogner, tilhenger, avskiltede biler o.l. Parkerte biler uten parkeringskort vil bli bøtelagt og/eller tauet bort for eiers regning og risiko.

3. Dyrehold er tillatt. Dyreeiere er ansvarlig for å fjerne ekskrementer. Det er båndtvang på området. Dyr må ikke luftes rett utenfor inngangene eller på områder hvor det er installert lekeapparater for barn. Dyr skal ikke oppholde seg i oppgangene.
Dyreeier er økonomisk ansvarlig for utbedring av skader dyret måtte forårsake på sameiets eiendom.

4. Personlige ting skal lagres i egen lofts- eller kjellerbod. Sykler, sportsutstyr, barnevogner etc. skal plasseres i fellesrom i kjelleren, ikke i trappeoppgangen.
Ting som hensettes i fellesrommene uten avtale med vaktmester (unntatt sykler, sportsutstyr og barnevogner), vil bli fjernet av styret/vaktmester for eiers regning. Klær/sko skal ikke hensettes i oppgangene.
Barn og ungdom skal ikke oppholde seg alene på loft, kjeller, eller vaskeri. Det påhviler foreldre/foresatte å sørge for at disse bestemmelsene overholdes.

5. Søppel skal kildesorteres i hht retningslinjer fra Oslo kommune og legges direkte i søppelcontainer. Det er ikke tillatt å oppbevare søppel i oppgangen, selv ikke for en kort stund. Det er heller ikke tillatt å hensette søppel/avfall utenfor containerne.
Det henstilles til beboerne om å utnytte kapasiteten for søppelcontainerne ved at Lunden 7 og 9 bruker container utenfor Lunden 9/11.
Lunden 11 og 13 bruker containere utenfor Lunden 13
Lunden 15 og 17 bruker container utenfor Lunden 15

6. Det skal herske ro i og utenfor leiligheten mellom kl 2200 og kl 0700 på ukedager, kl 2300 og kl 0700 i helgene. I dette tidsrommet skal heller ikke vaskemaskin benyttes.
Oppussing, snekring, drilling o.l. skal skje mellom kl 0800 og kl 2000 i ukedagene. På lørdag kan slikt arbeid utføres mellom kl 0900 og kl 1600.
Mellom kl 1600 på lørdag til kl. 0800 på mandag skal det ikke utføres støyende arbeid. Heller ikke på offentlige høytidsdager og helligdager.

7. Påse at ytterdøren går i lås ved ferdsel inn og ut av blokkene.

8. Lufting av sengetøy, banking av tepper ol er ikke tillatt fra vindu og balkong. Lufting av sengetøy er tillatt inne på balkong. Banking av tøy skal foregå ved bankestativet. Klestørk tillates på balkong dersom tørkestativet ikke er høyere enn balkonggjerdet.

9. Balkongene er oppholdsplasser og skal ikke benyttes til sjenerende lagring mv. Bruk av kullfyrt grill er ikke tillatt på balkongene. Blomsterespalier og lignende kan ikke monteres på balkongrekkverk, dersom dette er høyere enn rekkverket. Dette tillates montert på brannvegg mellom balkongene.
Det er ikke tillatt å fjerne balkongkassene, eller erstatte disse med annen type enn de som følger balkongene.
Det er ikke tillatt å legge ut/henge opp mat til fugler da dette tiltrekker rotter og andre skadedyr.

10. Det er forbudt å ta ting inn i huset som kan tenkes å være befengt med veggdyr, sopp eller lignende. Ved overtredelse vil ansvar bli gjort gjeldende. Beboere som oppdager skadedyr har plikt til å få leiligheten sanert etter sameiets regler.

11. Uten sameiets skriftlige samtykke må det på fellesarealer eller fasader ikke anbringes antenner, plakater, skilt, monteres automater osv, bemales vinduer eller vegger. Ved bytte av inngangsdør/verandadør til leilighet samt montering av markise må også samtykke innhentes, for å hindre at farge og utførelse avviker fra det som er vanlig i sameiet. Oppsetting av parabolantenner på fasade, tak, frittstående stativ, i trær på eiendommen eller inn på veranda, er ikke tillatt.

12. Trappevask utføres av renholdspersonale en gang i uken. Ved inn- og utflytting skal trapper vaskes. Eventuelle skader på utgangsdører og/eller vegger i oppgang må utbedres av inn-/utflytter umiddelbart.
Beboere plikter å skilte postkasser og ringeklokker med skilt bestilt gjennom styret. Papirlapper, dymotape o.l. er ikke tillatt. Ved første gangs innflytting dekkes denne kostnaden av eierskifte-/utleiegebyret.

13. Sameiet er ikke ansvarlig ved skader som oppstår pga feil montering eller feil bruk av vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, annet våtromsutstyr etc. Slike skader pliktes meldt til styret.

14. Kjøretøyer skal ikke hensettes på gårdsplass lenger enn den tid det tar å laste inn/ut. Ved overtredelse kan det ilegges kontrollgebyr og/eller borttaues. Det vises til skilting på området. Tomgangskjøring skal ikke finne sted.

15. Styret kan kontaktes på epost styret@lunden7-17.no, alternativt kan post til styret legges i styrets postkasse i Lunden 11A.
Ved akutte hendelser kan styreleder kontaktes på tlf. 484 35 704 Vaktmester bor i Lunden 11A, tlf. 452 52 552
Vaskeri finnes i Lunden 11A. Maskinene er utstyrt med kortautomat. Maskinene skal rengjøres etter bruk, og de bestilte vasketider skal ikke overskrides.

16. Ved brudd på ordensreglene vil beboer og evt seksjonseier bli varslet skriftlig.

17. I henhold til HMS-reglement er det ikke tillatt å henge opp gardiner eller sette planter og lignende i oppgangene.